Regulamin

Ostatnia aktualizacja regulaminu – 16.08.2023r.

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu i serwisu www.bodycareacademy.pl jest BodyCareClinic sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 7/3, 40-084 Katowice, NIP: 6342778295, REGON: 241898299, KRS: 0000381230, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 65 000,00 zł (zwany dalej Organizatorem).
 2. Organizator realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 3. Organizator realizuje zamówienia poprzez sklep online na witrynie www.bodycareacademy.pl (dalej: Sklep), oferując szkolenia teoretyczne i praktyczne, realizowane w formie online, stacjonarnej i/lub hybrydowej (dalej: Szkolenia), z wykorzystaniem platformy szkoleniowej na stronie www.bodycareacademy.pl (dalej: Platforma).
 4. Poprzez korzystanie z serwisu, złożenie zamówienia, założenie konta w Sklepie lub na Platformie, czy wzięcie udziału w dowolnym Szkoleniu lub wydarzeniu Organizatora, osoba korzystająca z ww. staje się uczestnikiem szkolenia (dalej: Uczestnik). Uczestnikami mogą zostać wyłącznie podmioty będące przedsiębiorcami, dla których nabycie prawa do udziału w Szkoleniach Organizatora jest związane z ich działalnością gospodarczą lub zarobkową. W celu chęci rejestracji i/lub kupna Szkoleń Organizatora przez inne podmioty, konieczny jest wcześniejszy kontakt z Organizatorem w celu poinformowania o zasadach takiego uczestnictwa.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie na www.bodycareacademy.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i Polityki prywatności

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Uczestnik, aby dokonać zakupu, musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Ceny wszystkich towarów i usług znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Zamówienia będą przekazane do realizacji w ciągu 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią zamówienia w postaci pre-orderów, czyli zamówień przedpremierowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach zamówień wzbudzających wątpliwości. Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji.
 5. Oferowane w Sklepie Szkolenia są kierowane wyłącznie do lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających aktywny numer Prawa Wykonywania Zawodu (dalej: PWZ)
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do uczestnictwa w Szkoleniu na osoby trzecie. W szczególnych przypadkach jest to możliwe po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
 7. Każda osoba biorąca udział w Szkoleniu musi mieć aktywny numer PWZ. W przypadku zarejestrowania się osoby bez aktywnego PWZ lub podania nieprawidłowego numeru, zgłoszenie uznaje się za nieprawidłowe i Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych środków (po pomniejszeniu o prowizję operatora płatności).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości Uczestników biorących udział w Szkoleniach.
 9.  Do akceptowanych form płatności należą:
  – płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego
  – płatności poprzez system transakcji online imoje (w ramach którego dostępne są płatności kartą, BLIK, przelewy bezpośrednie)
 10. W przypadku braku dostępnego terminu, Uczestnik zostanie poinformowany o możliwości wpisania na listę rezerwową lub wyboru innego terminu. W przypadku, kiedy zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, może zrezygnować całkowicie z zamówienia bądź też tylko z wybranych pozycji.
 11. Należność za zamówiony towar Uczestnik może uregulować za pomocą płatności online.
 12. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować anulowanie zamówienia.
 13. Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Uczestnika formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Organizatora potwierdzenia zamówienia od Uczestnika. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub inną formą komunikacji elektronicznej, za moment zawarcia umowy uznaje się wpłatę środków w kwocie zamówienia na konto Organizatora.
 14. Ze względu na charakter sprzedawanych usług (Szkolenia), Uczestnika nie dotyczą kwestie związane z dostawą.

Obowiązki Organizatora:

 1. Organizator zobowiązuje się zadbać o wysoki poziom merytoryczny i jakościowy swoich Szkoleń. W tym celu indywidualnie weryfikowana jest treść każdego ze Szkoleń i zawarte w nich informacje. Każdy z wykładowców posiada zarówno wiedzę, kompetencje, jak i umiejętności związane z zakresem swoich Szkoleń. Wykładowcy posiadają również doświadczenie w prowadzeniu Szkoleń.
 2. Organizator zapewnia zgodność tematyki Szkoleń z programem podanym na stronie internetowej dla danego Szkolenia.
 3. W przypadku konieczności zmiany prowadzącego Szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego prowadzącego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego równie wysokich kompetencji i umiejętności. Wystąpienie takiej sytuacji nie uprawnia Uczestnika do odstąpienia od umowy na przeprowadzenie szkolenia.
 4. W przypadku Szkoleń w formule online i hybrydowej Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do zawartości Szkolenia przez rok od dnia rozpoczęcia Szkolenia. Za dzień rozpoczęcia Szkolenia przyjmuje się uzyskanie przez Uczestnika danych umożliwiających dostęp do treści Szkolenia na Platformie.
 5. W przypadku Szkoleń praktycznych Organizator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby modelek do ćwiczeń umiejętności praktycznych oraz zakresu zabiegów zgodnie z programem Szkolenia.
 6. Organizator zapewnia odpowiednie zaplecze multimedialne, sprzętowe, lokalowe oraz merytoryczne związane z prawidłowym przebiegiem szkolenia. W trakcie szkolenia wykorzystywane są preparaty wysokiej jakości, pokazywane techniki zabiegowe są dobrane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. Uczestnicy otrzymują również wysokiej jakości materiały szkoleniowe/dodatkowe.
 7. Przekazywana na Szkoleniach wiedza jest oparta na Evidence Based Medicine, z wykorzystaniem aktualnych badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów systematycznych i metaanaliz.

Usługi szkoleniowe:

 1. Za moment zgłoszenia się na szkolenie uznaje się kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Uczestnik Szkolenia zapisując się na Szkolenie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Faktura zostaje wystawiona na dane Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci zmiany danych, konieczne jest pisemne poinformowanie Organizatora (np. drogą mailową).
 4. Certyfikat zostanie wystawiony na dane podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku chęci zmiany danych, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie Organizatora.
 5. W przypadku Szkoleń w formule online, Uczestnicy otrzymują certyfikat za pośrednictwem wysyłki po ukończeniu Szkolenia (obejrzeniu materiałów dostępnych w ramach danego Szkolenia oraz poprawnemu ukończeniu testu sprawdzającego wiedzę)
 6. O uczestnictwie w Szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 7. Rejestracja na Szkolenie jest jednoznaczna z obowiązkiem wpłacenia zaliczki na Szkolenie (dalej: Zaliczka), w wysokości 25% ceny Szkolenia.
 8. Pozostałe 75% ceny Szkolenia płatne jest nie później niż na 35 dni przed datą Szkolenia. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 35 dni do daty Szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia 100% ceny Szkolenia.
 9. Przy rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 50 dni do daty Szkolenia, zwrotowi polega jedynie 50% dotychczasowych wpłat.
 10. Przy rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 15 dni do daty Szkolenia, dotychczasowe wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 11. Rezygnacja ze Szkolenia, aby była uznana za ważną, musi być składana w formie pisemnej (np. drogą mailową) na adres Organizatora.
 12. Wszystkie zwroty związane z dokonanymi płatnościami za Szkolenia są pomniejszone o prowizję operatora płatności online (bramka płatności – iMoje). Nie dotyczy wpłat za pośrednictwem przelewów.
 13. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać Szkolenie, podając jednocześnie propozycję nowego terminu/ów. W takiej sytuacji Uczestnikom przysługuje prawo do zwrotu pełnej, wpłaconej kwoty.
 14. Uczestnik zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować Szkoleń (ich treści) osobom trzecim, ani też nie udostępniać ani odsprzedawać prawa dostępu do Platformy. Dotyczy również materiałów szkoleniowych, które uczestnicy otrzymują wraz ze Szkoleniami.
 15. Uczestnicy mogą wykorzystywać materiały szkoleniowe (np. wzory zaleceń pozabiegowych, zgód na poszczególne zabiegi) tylko na użytek własny, w ramach swojej praktyki lekarskiej oraz w ramach gabinetów, w których są właścicielami lub udziałowcami.
 16. Uczestnicy nie mogą udostępniać materiałów szkoleniowych do użytku gabinetom, w których pracują lub współpracują (np. na zasadzie konktraktu), z wyłaczeniem sytuacji z punktu 15.
 17. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać Szkoleń, ich fragmentów, dostępnych materiałów szkoleniowych czy innych treści związanych ze Szkoleniami Body Care Academy do użytku pod kątem własnych szkoleń (niezależnie czy jako organizator czy wykładowca).
 18. Wszelkie treści, materiały i zasoby dostępne w czasie Szkolenia stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 19. Uczestnik zobowiązuje się nie prowadzić oraz nie organizować szkoleń z tematyki tożsamej czy zbliżonej do Szkoleń Body Care Academy i w zakresie wiedzy w nich omawianej. Dotyczy zarówno całościowych, jak i częściowych podobieństw. Obowiązuje przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia Szkolenia.
 20. W przypadku naruszenia postanowień z punktów 14, 16, 17, 19, Organizator jest uprawniony do żądania kary umownej od Uczestnika w wysokości 50 000 zł za każde stwierdzone naruszenie. Otrzymanie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania powyżej tej kwoty.
 21. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany liczby i rodzaju zabiegów wykonywanych przez Uczestników podczas Szkoleń praktycznych.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu Szkolenia, jak i również do jego odwołania w terminie nie dłuższym niż 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.
 23. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Szkolenia, biorący w nim udział Uczestnicy zostaną niezwłocznie o tym poinformowani poprzez adres email podany podczas rejestracji na Szkolenie. W przypadku odwołania, Organizator zobowiązuje się podać termin zastępczy Szkolenia. W przypadku odwołania Szkolenia Uczestnicy mają prawo rezygnacji i uzyskania zwrotu całości poniesionych środków.
 24. Uczestnik nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści, związane z odwołaniem lub zmianą terminu Szkolenia.
 25. Nieobecność uczestnika (częściowa lub całkowita) na Szkoleniu nie jest podstawą do zwrotu środków poniesionych w związku z rejestracją i zakupem uczestnictwa w Szkoleniu.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie materiału przez Uczestnika z zakresu Szkoleń Organizatora
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu stwierdzenia przez Uczestnika, niezależnie od podstawy i stopnia argumentacji, że poziom Szkoleń w zakresie zarówno treści, merytoryki, długości czy materiałów dodatkowych jest nieodpowiedni i/lub niewystarczający. W takiej sytuacji Uczestnik nie może żądać od Organizatora zwrotu części lub całości środków związanych ze Szkoleniem. W przypadku kiedy nie została opłacona pełna kwota Szkolenia i nie wynika inaczej z innych punktów niniejszego Regulaminu lub treści konkretnego Szkolenia lub związanym z nim akcji promocyjnych, Uczestnik na podstawie sytuacji określonych w punktach 26 i 27 nie może odmówić opłacenia pełnej kwoty za Szkolenie.

Reklamacje:

 1. Każdy Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Szkoleń oraz Platformy. Dokonuje tego, poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@bodycareacademy.pl. Organizator postara się odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni.
 2. Uczestnik ma prawo do reklamacji Szkoleń w terminach
  – 14 dni licząc od dnia uzyskania dostępu do danego Szkolenia w przypadku Szkoleń teoretycznych oraz części teoretycznych Szkoleń praktycznych
  – 14 dni licząc od dnia Szkolenia w przypadku Szkoleń praktycznych i teoretycznych stacjonarnych
 3. Brak reklamacji Szkoleń w powyższych terminach oznacza akceptację Uczestnika wykonania usługi przeprowadzenia Szkolenia przez Organizatora.
 4. Powyższe terminy nie dotyczą reklamacji odnośnie technicznych aspektów związanych ze Szkoleniami i Platformą (np. brak możliwości uzyskania dostępu do treści Szkolenia). W takich sytuacjach Uczestnik zachowuje prawo do złożenia reklamacji przez cały okres przysługiwania dostępu do Szkoleń.
 5. Uczestnicy mogą przesyłać na adres email Organizatora – biuro@bodycareacademy.pl opinii, recenzji, uwag oraz sugestii związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem Sklepu, Szkoleń oraz Platformy. Organizator postara się uwzględnić powyższe oraz odpowiedzieć na powyższe w terminie 14 dni.

Regulamin akcji promocyjnych:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych (dalej: Promocja), zarówno w formie jednorazowej, jak i ciągłej, w zakresie zarówno pojedynczych, jak i wszystkich dostępnych Szkoleń.
 2. Zapisy związane z akcjami promocyjnymi są nadrzędne nad opisanymi w części niniejszego regulaminu “Usługi szkoleniowe”.
 3. Nie ma możliwości zastosowania Promocji do zakupionych już Szkoleń, chyba że regulamin Promocji mówi inaczej.
 4. Aby skorzystać z ceny promocyjnej Szkolenia, konieczna jest wpłata maksymalnie do 3 dni od daty zakończenia obowiązywania ceny promocyjnej (dotyczy tylko sytuacji, kiedy w czasie obowiązywania Promocji Uczestnik zarejestrował się na wybrane Szkolenie).
 5. O ile nie jest napisane bezpośrednio w regulaminie danej Promocji, Promocje nie łączą się ze sobą.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Organizatora i podmiotów współpracujących przy promocji i organizacji Szkoleń. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Szkoleń znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Organizator zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych Szkoleń z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Organizatora i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Uczestnika w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Uczestnik akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.